Księgowość dla działalności gospodarczej

Udzielamy informacji:

pytanie@tania-ksiegowosc-krakow.pl

Podaj adres e-mail w celu obserwowania tego bloga i otrzymywania powiadomień o dodaniu nowych wpisów.

Dołącz do 1 obserwującego.

Reklamy

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej 2019

Rok 2019 szykuje wiele zmian z zakresu działu kadr. Jedną z najważniejszych jest skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
O tym czym zajmuje się dział kadr i płac przeczytasz TUTAJ.

Do tej pory okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosił aż 50 lat. Składały się na nią jednak różne dokumenty w związku z czym inna była też ich długość przechowywania. Zmiany które niedługo wejdą w życie mają przede wszystkim ujednolicić okres przechowywania tych akt. Oznacza to, że okres przechowywania części z nich zostanie skrócony, a części wydłużony.

Wyróżniamy trzy zasadnicze grupy pracowników. Dla każdej z nich okres przechowywania dokumentów będzie inny.
1. Pracownicy zatrudnieni po 1. stycznia 2019 – okres przechowywania dokumentacji to 10 lat.
2. Pracownicy zatrudnieni pomiędzy 1 stycznia 1999, a 31 grudnia 2018 – okres przechowywania wynosi 50 lat z możliwością skrócenia do 10 lat, jeżeli pracodawca dopełni następujących formalności:
– przekaże do ZUS oświadczenie ZUS OSW,
– złoży do ZUS raport informacyjny ZUS RIA.
3. Pracownicy zatrudnieni przed styczniem 1999 – okres przechowywania to 50 lat bez możliwości ich skrócenia.

Reklamy

Kontrola podatkowa bez zapowiedzi?

Prowadzenie działalności gospodarczej zazwyczaj wiąże się z podleganiem kontroli podatkowej. Dla wielu przedsiębiorców jest to bardzo stresujące, mimo iż większość z nich działa zgodnie z przepisami prawa. Zazwyczaj jest to spowodowane nieścisłościami podatkowymi oraz nieustannymi nowelizacjami prawa w tym zakresie.

Przedsiębiorca powinien zostać zawiadomiony o wszczęciu kontroli podatkowej. Czy jednak brak zapowiedzi oznacza, że kontrola nie może się odbyć?

Co do zasady przedsiębiorca powinien zostać zawiadomiony o wszczęciu kontroli podatkowej od 7 do 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli. Rozpoczęcie kontroli przed upływem jednego tygodnia wymaga zgody podatnika. W przypadku gdy mimo zawiadomienia w przeciągu 30 dni inspektorzy się nie zjawią wówczas w razie chęci skontrolowania danego zakładu powinien zostać ponownie zawiadomiony

Aby wszczęcie kontroli było możliwe wymaga się zawiadomienie przedsiębiorcy. Na zawiadomieniu tym powinny znajdować się następujące informacje:
– data i miejsce kontroli,
– wskazanie organu kontroli,
– określenie podatnika podlegającego kontroli,
– wskazanie zakresu działań sprawdzających,
– dane osoby, która udzieliła upoważnienia.

Mobbing

Mobbing – oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na długotrwałym i uporczywym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powołujące lub mające na celu poniżanie lub ośmieszanie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Pracownik, u którego mobbing wywołał zaburzenia zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Ponadto pracownik, który zrezygnował z pracy wskutek mobbingu może ubiegać się o odszkodowanie nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Należy pamiętać, że zjawisko to najczęściej oznacza różne formy nękania psychicznego. Aby mogło zostać uznane za mobbing, nękanie musi trwać przez określony czas. Pomimo, że przepisy nie wskazują minimalnego okresu niezbędnego do zaistnienia mobbingu, to sytuacje jednorazowe nie są wystarczające do postawienia zarzutu mobbingu.

Działalność nierejestrowana, a podatki

Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest równoznaczne z brakiem obowiązku rejestrowania firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie znaczy to jednak, że przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania z jej tytułu podatku.

Przedsiębiorca nierejestrowany jest zobowiązany do zapłaty podatku od uzyskanych przychodów. To że nie rejestruje działalności nie znaczy, że jego dochody nie są opodatkowane. Są one kwalifikowane jako przychody pozyskiwane z innych źródeł. Ponadto mogą zostać pomniejszone o koszty ich pozyskania.

Na przedsiębiorcy mogą ciążyć obowiązki wynikające z podatku od towarów i usług. W większości przypadków przedsiębiorcy Ci będą korzystać ze zwolnienia podmiotowego ze względu na wielkość obrotów. Jeżeli jednak prowadzi działalność, która nie może skorzystać ze zwolnienia wówczas będzie zobowiązany do zarejestrowania działalności do VAT.

Ponadto na przedsiębiorcy może ciążyć obowiązek posiadania kasy fiskalnej jeżeli dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Czym właściwie jest weksel?

Weksel to według definicji papier wartościowy, w którym jedna strona zobowiązuje się do bezwarunkowej spłaty należności drugiej stronie w określonym terminie. Weksle dzieli się zazwyczaj na własne i trasowane.

W wekslu własnym, jego wystawca bezwzględnie musi spłacić zobowiązania, w określonym czasie i określonej osobie. Podpisanie weksla niesie bezwarunkową odpowiedzialność.

Weksel trasowany to taki, na którego podstawie należność jest spłacana przez trasata, czyli osobę, która przyjęła dokument.

Wystawienie weksla wiąże się z wypełnieniem konkretnych przepisów, zawartych w prawie wekslowym. Każdy ma stałe elementy, które trzeba na nim zawrzeć:

 • bezwarunkowe polecenie spłaty określonej kwoty,
 • imię i nazwisko osoby, która jest zobowiązana do spłaty sumy wekslowej,
 • konkretny termin i miejsce płatności,
 • imię i nazwisko osoby, której należy zapłacić sumę wekslową,
 • data wystawienia dokumentu,
 • podpis wystawcy.

Weksel pełni różne funkcje:

 • płatniczą – można nim płacić za towary i usługi,
 • gwarancyjną – jest dokumentem zabezpieczającym zobowiązania pieniężne w chwili jego podpisania,
 • refinansową – po przedstawieniu weksla w banku można uzyskać z niego środki pieniężne przed upływem terminu spłaty (pomniejszone o prowizję dla banku),
 • obiegową – prawa z weksla mogą być przejmowane przez inne osoby.

Możliwe jest też wystawienie weksla “in blanco” na którym nie uzupełnia się którejś z informacji – zazwyczaj jest to kwota należności. Wiąże się to z dodatkową umową między stronami – deklaracją wekslową.

Księgowość pełna i księgowość uproszczona – zalety i wady

Zalety pełnej księgowości:

 • pozwala dokładnie kontrolować i analizować wydatki, koszty oraz źródła otrzymanych przychodów,
 • dostarcza informację na temat każdej operacji, którą przeprowadzamy w firmie, ułatwia planowanie przyszłych inwestycji,
 • daje możliwość stosowania polityki rachunkowości, dopasowanej do potrzeb przedsiębiorstwa.

Wady pełnej księgowości:

 • jest złożonym i skomplikowanym systemem ewidencji,
 • wymusza konieczność korzystania z kosztownej opieki księgowej, ponieważ właściciel nie jest w stanie samodzielnie zająć się tą formą księgowości,
 • wymaga spełnienia wielu kryteriów, określonych w Ustawie o rachunkowości.

Zalety księgowości uproszczonej:

 • łatwa w prowadzeniu – nie wymaga stosowania się do skomplikowanych procedur,
 • niskie koszty prowadzenie – często nie wymaga nawet korzystania z usług biura rachunkowego czy zatrudniania księgowej,
 • daje możliwość korzystania z usług księgowości internetowej, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób można samodzielnie załatwić wszelkie sprawy związane z księgowością firmy.

Wady księgowości uproszczonej:

 • poza wysokością podatków i przychodów, nie dostarcza praktycznie żadnych innych wartościowych informacji,
 • jest dostępna jedynie dla wybranych grup podmiotów gospodarczych,
 • przedsiębiorca, który prowadzi ją sam musi dobrze orientować się w aktualnych przepisach prawno-podatkowych i śledzić jej zmiany.

Błędna stawka VAT

Czasem dochodzi do sytuacji gdy przedsiębiorca podczas sprzedaży towaru lub usługi przez pomyłkę bądź nieświadomie zastosuje błędną stawkę VAT. Wówczas jego dalsze działania zależą do tego, czy stawka ta została przez niego zawyżona czy zaniżona.

Jeżeli stawka została zawyżona, a więc na przykład zamiast skorzystać ze stawki 5% ustalił stawkę 23% do urzędu trafił zbyt duży podatek. W takiej sytuacji sprzedawca może (jednak nie musi) wystawić fakturę korygująca z niższą stawką. Jeżeli chce odzyskać nadpłaconą kwotę wówczas dodatkowo zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji VAT.

Jeżeli stawka została zaniżona, a więc na przykład gdy zastosujemy stawkę 8% zamiast 23% wówczas niezbędne jest jak najszybsze wystawienie faktury korygującej uwzględniającej właściwą stawkę VAT. Gdy deklaracja VAT została już przekazana do urzędu należy sporządzić korektę deklaracji. Należy też dopłacić VAT wraz z odsetkami, jeżeli takie powstały.

Jeżeli zastosowanie zaniżonej stawki VAT zostanie wykryte podczas kontroli skarbowej musimy liczyć się z rozpoczęciem postępowania karnoskarbowego.

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia księgowości swojej firmy. W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązek ten należy przekazać specjalistom. Najlepszym tego rozwiązaniem jest skorzystanie z usług biura rachunkowego. Nasuwa się jednak pytanie o odpowiedzialność za działalność biura, a konkretnie za błędy wynikłe z jego pracy.

Za zobowiązania podatkowe przed Urzędem Skarbowym odpowiada przedsiębiorca niezależnie czy swoje rozliczenia wykonywał samodzielnie czy zlecił je księgowym. W związku z tym to on musi zapłacić należny podatek.
Cała odpowiedzialność za rzetelność dokumentów spoczywa na przedsiębiorcy, jednak nie oznacza to, że biuro nie odpowiada za swoje błędy.

Za skutki swoich działań biuro odpowiada wobec przedsiębiorcy czyli wobec swojego Klienta, który może zażądać odszkodowania z tytułu nierzetelnie wykonywanej przez nie pracy. Ponadto przedsiębiorca może wymagać naprawienia wyrządzonej szkody.

Co jednak ważne, adnotacje te należy zamieścić na umowie pomiędzy przedsiębiorcą, a biurem, aby w zaistniałej sytuacji mieć podstawę do ubiegania się o odszkodowanie.

Przeczytaj także o zaletach korzystania z usług biura rachunkowego ->KLIK

Amortyzacja liniowa

Amortyzacja stanowi jedną z metod zmniejszenia wartości środków trwałych. Najprostszą w użytkowaniu jest amortyzacja liniowa. W związku z tym to właśnie ona jest najczęściej wybierana przez przedsiębiorców.

Amortyzacja liniowa polega na wykonywaniu odpisów amortyzacyjnych zgodnie ze stałą stawką, a więc od niezmiennej podstawy. W tym celu podatnik musi ustalić wartość początkową środka trwałego, określić jego rodzaj i przypisać do należytej kategorii, a także wskazać wartość procentową amortyzacji na podstawie tabeli rocznych stawek amortyzacyjnych oraz obliczyć wartość rocznego, kwartalnego lub miesięcznego odpisu amortyzacyjnego. Kolejno podatnik w przeciągu miesiąca musi przekazać dobro do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Ostatnim krokiem jest rozliczenie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową.

Za pomocą amortyzacji liniowej możemy obniżyć stawki podatkowe w wykazie stawek amortyzacyjnych. Zrobić to można od miesiąca, w którym wprowadzono składnik majątku do ewidencji bądź od pierwszego miesiąca kolejnego roku podatkowego.

Definicja urlopu okolicznościowego

Urlopem okolicznościowym nazywamy wszystkie dodatkowe dni wolne od pracy pracownika. Ważne jednak jest to, że może on przysługiwać jedynie w momencie pojawienia się ściśle określonych okoliczności.

Wymiar owego urlopu to 1 lub 2 dni, w zależności od sytuacji losowej, której pracownik nie był w stanie przewidzieć. Wniosek o przydzielenie urlopu należy złożyć u pracodawcy.

W jakiej sytuacji można ubiegać się o urlop okolicznościowy?
– ślub pracownika lub jego dziecka,
– narodziny dziecka,
– pogrzeb.

We wniosku o urlop okolicznościowy należy zawrzeć informacje takie, jak:
– termin urlopu,
– przyczyna urlopu,
– czas trwania urlopu.

Jeśli chodzi o kwestię wynagrodzenia za dni wolne z tytułu urlopu okolicznościowego, jest ono wyliczane na podstawie art. 297 Kodeksu Pracy. Stosowane są zatem zasady obowiązujące przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, aczkolwiek jedyną różnicą jest to, że w przypadku urlopu okolicznościowego pod uwagę brany jest miesiąc, w którym urlop ten miał miejsce.