Udzielamy informacji:

kontakt.uslugiksiegowe@gazeta.pl

Podaj adres e-mail w celu obserwowania tego bloga i otrzymywania powiadomień o dodaniu nowych wpisów.

Dołącz do 1 obserwującego.

Reklamy

Akcyza

Podatek akcyzowy nazywany potocznie akcyzą to rodzaj podatku selektywnego. Nakłada się go na wytwórców i sprzedawców towarów lub usług akcyzowych. Kolejno jest przerzucany na konsumenta przez wyższą cenę tych dóbr. Akcyza stanowi zatem integralny fragment wyrobu akcyzowego.

Podatek akcyzowy na terytorium Polski regulują dwa akty prawne są to:
1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym reguluje opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu tymi wyrobami, a także oznaczanie znakami akcyzy, zwana dalej „ustawą”
2. Rozporządzenia Ministra Finansów wydane na podstawie delegacji zawartych w ww. ustawie.

Zasadniczym celem wprowadzenia podatku akcyzowego jest zwiększenie dochodów budżetowych państwa, ale także ograniczenie spożycia określonych produktów np. szkodzących ludzkiemu zdrowiu między innymi wyrobów tytoniowych i alkoholowych, a także takich których źródła są ograniczone są to między innymi produkty naftowe, paliwa płynne, sól itp.

Reklamy

Upadłość konsumencka

Koniecznie odwiedź naszą STRONĘ GŁÓWNĄ !

Celem upadłości konsumenckiej jest nie tylko zaspokojenie zobowiązań wobec wierzycieli, ale także przyczynienie się do oddłużenia danego dłużnika. Co ważne, upadłość nie sprawi, że długi znikną, a jedynie rozłoży ich spłatę w czasie.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy jednak traktować jako swego rodzaju przywilej. Postępowanie to ma charakter dobrowolny, co odróżnia go od ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe niezależnie od stanu majątku konsumenta. Może zostać ono zastosowane nawet gdy dobra materialne konsumenta nie są w stanie zaspokoić kosztów postępowania upadłościowego. W przypadku przedsiębiorstwa w takiej sytuacji wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie odrzucony.

Postępowanie upadłościowe może zostać przerwane gdy okaże się ono niekorzystne lub nieopłacalne dla konsumenta. Należy bowiem podkreślić, że rozwiązanie ma służyć przede wszystkim dłużnikowi, a nie jego wierzycielom. Jego zadaniem jest pomoc w uporaniu się z zobowiązaniami, które przerosły jego możliwości w danym momencie.

Zalety z korzystania usług biura rachunkowego

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na powierzenie prowadzenia ksiąg swojego podmiotu gospodarczego profesjonalnej księgowej. Jakie zalety wypływają z korzystania z usług biura rachunkowego?

Pierwsza z nich to OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY. Tak, oszczędność pieniędzy, funduszy, jak kto woli. Dlaczego się tak dzieje? Chcąc zatrudnić w swojej firmie księgową, należy przygotować odpowiednie pomieszczenie, uposażyć je oraz zakupić niezbędne programy. Należy również pamiętać o jej wynagrodzeniu. Decydując się na usługi wirtualnego biura, nie trzeba myśleć o tych wszystkich kosztach, ponieważ płaci się tylko za to z czego w rzeczywistości się korzysta.

Kolejną zaletą jest OSZCZĘDNOŚĆ CZASU. Bycie przedsiębiorcą w dzisiejszych czasach wiąże się z nieustannym natłokiem spraw do załatwienia. W takim wirze zadań i zobowiązań ciężko wygospodarować odpowiednią ilość czasu aby dokonać jeszcze wszelkich rozliczeń swojej firmy. Zlecając to zadanie księgowej, nie musimy już o tym myśleć i czas, który musielibyśmy na to poświęcić możemy wykorzystać na rozwój firmy.

Trzecia i chyba najważniejsza zaleta to BEZPIECZEŃSTWO. Każda księgowa, która pracuje w biurze rachunkowym jest zobowiązana do śledzenia wszelkich nowelizacji dotyczących praw finansowych. Dzięki temu mamy pewność, że nasze rozliczenia są prowadzone rzetelnie oraz terminowo. Dzięki znajomości wszystkich bieżących praw, pracownik biura rachunkowego, jest w stanie opracować najbardziej korzystny plan optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa.

Wymienione powyżej zalet to tylko niewielka część z tego, co może Ci zaoferować nasze biuro rachunkowe.
Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej – skontaktuj się z nami.

Umowa zlecenie czy umowa o dzieło?

Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, jednak znacznie różnią się od siebie: pełnią inne funkcje i powodują różne skutki.

Umowa zlecenie, umowa o dzieło.

Umowa zlecenie

Istotą umowy zlecenia jest wykonanie lub wykonywanie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności dla zleceniodawcy. Do 1 stycznia br. wykonanie umowy zlecenie nie musiało być jakoś specjalnie dokumentowane, jednak nastąpiły zmiany, które nakazują zleceniobiorcy do rachunku dołączać tzw. ewidencję godzin czasu pracy, w których – jak sama nazwa wskazuje – dokumentuje się czas przeznaczony na realizację zlecenia.

Umowa zlecenie może być terminowa (z dokładnym określonym terminem jej zakończenia) lub bezterminowa (na czas nieokreślony). Do wypowiedzenia jej w każdej chwili mają prawo obie strony umowy (powinno to nastąpić tylko z ważnych powodów). Wynagrodzenie zleceniobiorców i osób świadczących usługi stanowi iloczyn stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin.

Umowa o dzieło

W umowie o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a strona zamawiająca do zapłaty wynagrodzenia. Istotny jest końcowy rezultat – wykonawca odpowiada za efekt swojej pracy. Należy pamiętać, że umowa ta może być zawierana tylko i wyłącznie dla takich zadań, których finalny efekt jest namacalny – np. nagranie płyty, opracowanie logo. Niezbędnym rezultatem wykonanej pracy jest owe dzieło. Jego przyjęcie przez zamawiającego może potwierdzić protokół odbioru.

Wykonawca nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych ani zdrowotnych. Do wypowiedzenia umowy może dojść na podstawie określonych konkretnych warunków. Wynagrodzenie stanowi kwotę na jaką umówiły się strony.

Umowa zlecenie czy umowa o dzieło?

Umowa o dzieło jest zdecydowanie korzystna dla osoby, której zależy na zdalnym wykonywaniu pracy oraz elastycznych godzinach. Jednak trzeba powiedzieć, że zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika w różnych okolicznościach, różne rodzaje umów będą bardziej korzystne. Istotne jest odpowiednie dopasowanie umowy do określonych zadań.

Samofakturowanie

Faktura VAT stanowi dowód sprzedaży towarów i usług. Co do zasady wystawcą faktury jest sprzedawca. Dopuszcza się jednak wystawianie faktury przez nabywcę, proces taki nazywany jest samofakturowaniem.

Podczas samofakturowanie dostawca, który wydaje towar nie potwierdza tego żadnym dokumentem, gdyż obowiązek taki spoczywa na nabywcy. Osoba, która otrzymuje towar w momencie jego doręczenia zobowiązana jest do wystawienia faktury VAT. Co ważne, robi to na rzecz, a także w imieniu dostawcy. Do jego praw należy także korekcja tych dokumentów oraz wystawianie duplikatów.

By móc korzystać z samofakturowania konieczne jest zawarcie odpowiedniej umowy pomiędzy nabywcą a dostawcą, w której obie strony umowy powinny stwierdzić iż zgadzają się na samofakturowanie, określić jakich usług bądź towarów będzie ono dotyczyło, a także ustanowić okres, przez jaki będzie obowiązywało.

W ustawie VAT nie znajdziemy natomiast żadnych informacji odnośnie tego w jaki sposób sprzedawca powinien potwierdzić odbiór faktury. Kwestia ta może zostać ustalona dobrowolnie przez strony zainteresowane.

„Nie-vatowiec”, a faktura VAT

Przedsiębiorcy, którzy nie są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług, są zobowiązani do tego, aby każdą transakcję rejestrować za pomocą faktury VAT.

Jaki dokument jest wystawiany przez podatników, którzy nie są VAT-owcami?
Otóż jak się okazuje, owi przedsiębiorcy mają obowiązek wystawienia faktury VAT w sytuacji, kiedy zażąda tego nabywca danego towaru, bądź usługi. Żądanie może zostać zgłoszone na przeciągu trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonana została dostawa danego towaru, bądź wykonanie usługi, bądź kiedy otrzymano część/całość zapłaty.

Przedsiębiorcy korzystający z podmiotowego zwolnienia z VAT, nieważne czy są zarejestrowani jako podatnicy VAT, czy też nie – mają możliwość wystawienia faktury.

Faktura, którą wystawiają nie-vatowcy, musi zawierać informacje takie, jak:
– data wystawienia dokumentu,
– numer wystawianego dokumentu,
– dane podatników,
– rodzaj sprzedawanego towaru, bądź usługi,
– ilość dostarczanego towaru, bądź zakres usługi,
– cena jednostkowa za towar/usługę,
– wartość faktury.

STIR

STIR jest to System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, który działa na podstawie układu algorytmów analizujących dostarczane obowiązkowo przez banki i SKOK-i dane finansowe dotyczące przedsiębiorców.

Przy pomocy ustawy STIR, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, na bieżąco będzie otrzymywał informacje o rachunkach bankowych podmiotów i wszelkich transakcjach, podejrzewanych o oszustwa. Dzięki tego typu danym, system będzie analizował możliwość wystąpienia ryzyka wyłudzenia skarbowego. W przypadku, gdy analiza wykryje wysokie ryzyko popełnienia przestępstwa – organy KAS podejmą działania mające na celu mu zapobiec.

STIR przewiduje blokadę podejrzanego rachunku bankowego na czas 72 godzin oraz możliwość jej przedłużenia do 3 miesięcy.

Podmioty, które dopuszczą się przestępstwa związanego z wyłudzeniem skarbowym, zostaną wykreślone z rejestru VAT. Od pewnego czasu Ministerstwo Finansów umożliwia wyszukiwanie podmiotów wykreślonych z tego rejestry, więc możemy sprawdzić wiarygodność naszych kontrahentów.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest jednym z obowiązkowych i podstawowych elementów sprawozdania finansowego, które tworzone jest przez podmioty rozliczające się na zasadach pełnej księgowości. Rachunek zysków i strat zamiennie nazywany jest rachunkiem wyników.

Rachunek zysków i strat przedstawia zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków oraz samofinansowania. Jest on podsumowaniem osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów.

Jedno z podstawowych zadań rachunku zysków i strat to informowanie o wyniku finansowym firmy oraz o efektywności działalności gospodarczej.

Układ oraz treść rachunku zysków i strat w państwach należących do Unii Europejskiej określona jest przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r

Rachunek zysków i strat można sporządzić w dwóch wariantach – kalkulacyjnym lub porównawczym. Wariant RZiS wybiera się w odniesieniu do sposobu ewidencji operacji księgowych w księgach rachunkowych.

W rachunku zysków i strat wynik finansowy rozbijany jest na części:
– przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej,
– pozostałe przychody i koszty operacyjne,
– przychody i koszty finansowe,
– wynik zdarzeń gospodarczych.

Podatki – ulga na dziecko

Ulga na dziecko stanowi idealną możliwość zaoszczędzenia trochę pieniędzy zwłaszcza w przypadku rodzin wielodzietnych. Ulga na dziecko przysługuje rodzicom bądź prawnym opiekunom, z którymi dziecko mieszka.

Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskują dochody na podstawie skali podatkowej. Dotyczy ona jednak wyłącznie rodziców, którzy posiadają pełną władzę rodzicielską, z którymi zamieszkuje dane dziecko. Z ulgi skorzystać nie mogą osoby , które utrzymują wyłącznie sporadyczne kontakty z dzieckiem bądź systematycznie regulują świadczenia alimentacyjne.

Dzienna wysokość ulgi na dziecko wynosi odpowiednio:
3,09 zł – pierwsze dziecko,
6,18 zł – drugie dziecko,
11,74 zł – trzecie dziecko,
19,24 zł – czwarte dziecko.

Ulga na dziecko dotyczy osób, które w danym roku sprawowały opiekę nad dzieckiem do ukończenia 25 roku życia w przypadku uczenia się, a także bez względu na wiek jeżeli otrzymują rentę socjalną bądź zasiłek pielęgnacyjny.    

 

Zobacz tez: Podatnicy CIT a podatnicy PIT

Czy urząd skarbowy może odmówić rejestracji w VAT?

Nowelizacja ustawy VAT sprawiła, iż odtąd naczelnik urzędu skarbowego może odmówić rejestracji w VAT w kilku przypadkach.
Po pierwsze, gdy dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są nieprawdziwe. Kolejną podstawą do odmowy rejestracji jest próba ewidencji nieistniejącego podmiotu. Możemy nie uzyskać numeru VAT jeżeli mimo usilnych prób nie uda się z nami skontaktować, a także gdy my bądź nasz pełnomocnik nie stawimy się na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego.

Składając nasze zgłoszenie o wpis do VAT musimy liczyć się z tym, że zostanie ono skrupulatnie sprawdzone pod względem jego wiarygodności. Skontrolowane będzie to czy podatnik posiada prawo do zgłoszonego we wniosku lokalu. Podjęta zostanie też próba kontaktu z potencjalnym podatnikiem. Jeżeli urzędnik nie zastanie przedsiębiorcy w siedzibie bądź ten nie odbierze od niego telefonu wówczas będzie mógł odmówić rejestracji.