Udzielamy informacji:

kontakt.uslugiksiegowe@gazeta.pl

Podaj adres e-mail w celu obserwowania tego bloga i otrzymywania powiadomień o dodaniu nowych wpisów.

Dołącz do 1 obserwującego.

Korekta kosztów-nieuregulowane zobowiązania

Aktualnie przedsiębiorca ma obowiązek zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwoty, które wynikają z nieuregulowania faktur, rachunków lub innych dokumentów. Zasada ta dotyczy zarówno podatników PIT, jak i CIT.

Korektę taką może dokonać na dwa sposoby. Jeśli termin płatności nie przekracza 60 dni wówczas korekty należy dokonać w miesiącu, na który przypada 30 dni od daty upływu terminu płatności. Jeżeli termin płatności natomiast przekracza 60 dni, a zobowiązanie nie będzie uregulowane wówczas korektę kosztów należy wprowadzić w miesiącu, w którym wypada 90 dni od daty, w której kwota ta została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Zastosowanie się do tych zasad zmusiło firmy z niesprawną płynnością księgowo-podatkową do wzrostu nakładów pracy oraz kosztów związanych z opieką księgową.
Co więcej, korekta musi dotyczyć także kosztów, które wynikają z odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych oraz prawnych.

Reklamy

Indywidualne rachunki przedsiębiorców w ZUS

Obecne rachunki, na które płatnicy wpłacają składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zostaną zamknięte od 1 stycznia 2018 roku. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą otrzymają nowe, indywidualne numery rachunków, na które będą wpłacać składki.

Już od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy będą płacić składki jednym przelewem na przydzielony im numer rachunku bankowego, niezależnie od tego na jakie fundusze i jakie składki odprowadzają na przydzielony im numer rachunku bankowego.

Numer rachunku bankowego składać się będzie z 26 cyfr, z których te od trzeciej do dziesiątej będą oznaczać numer identyfikacyjny ZUS, a ostatnie dziesięć numer NIP przedsiębiorcy.

Rozwiązanie to znacznie ułatwi wypełnianie obowiązków wobec ZUS przedsiębiorcom, jednak niesie ze sobą konsekwencje. Płatnik nie będzie mógł płacić bieżących składek przy nieuregulowanych zaległościach, gdyż wpłacane przez niego pieniądze w pierwszej kolejności pokryją istniejące zaległości.

Klasyfikacja Środków Trwałych

Najrzetelniejsze informacje księgowe znajdziesz na naszej STRONIE GŁÓWNEJ !!!

KsT

Klasyfikacja Środków Trwałych stanowi uporządkowany zestaw składników majątku trwałego. Prowadzona jest w celach statystycznych, ewidencyjnych i amortyzacyjnych. Wyróżniamy następujące grupy środków trwałych:
– grupa 0 – dotyczy ewidencji gruntów i budynków,
– grupa 1 i 2 – dotyczy obiektów budowlanych,
– grupy od 3 do 9 – zostały im przypisane odpowiednie numery Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

0 – grunty,
1 – budynki i lokale, a także spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
3 – kotły i maszyny energetyczne,
4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
6 – urządzenia techniczne,
7 – środki transportu,
8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie wcześniej nie sklasyfikowanej,
9 – inwentarz żywy.

KŚT

Klasyfikacja Środków Trwałych ma przede wszystkim wpływ na zastosowanie odpowiedniej stawki amortyzacyjnej. Odpowiednie zaklasyfikowanie środków trwałych nie jest jednak proste. Sprawia ono trudności nie tylko przedsiębiorcom, ale bardzo często nawet wykwalifikowanym księgowym. W takim, wypadku warto skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie Głównego Urzędu statystycznego bądź sporządzenie pisemnego wniosku o nadanie symbolu klasyfikacyjnego.

Co można amortyzować, a czego nie?

Amortyzacji podlegają środki trwałe, wartości niematerialne oraz prawne.

Za środki trwałe uznaje się przedmioty spełniające następujące warunki:
– stanowiące własność lub współwłasność przedsiębiorcy,
– nabyte lub wytworzone przez przedsiębiorcę,
– kompletne i zdatne do użytku w dniu przejęcia,
– o okresie użytkowania nie krótszym niż jeden rok,
– wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej lub oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się:
-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
-autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
-prawa określone w przepisach,
-licencje,
-know – how,
-wartość firmy.

Amortyzacji nie podlegają grunty, prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz dzieła sztuki.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Przedsiębiorca rozwiązując umowę o pracę z pracownikiem zatrzymuje jego stosunek pracy. Jednym ze sposobów rozwiązania umowy jest wypowiedzenie zatrudnienia.

Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi jednostronne oświadczenie woli, które zakłada zakończenie stosunku pracy po okresie jej wypowiedzenia. Umowa taka nie wymaga zgody dwóch stron, gdyż jest to jednostronna decyzja, może zostać podjęta zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.

Każdą umowę o pracę niezależnie od tego czy została zawarta na czas nieokreślony, czy okres próbny można zakończyć za pomocą wypowiedzenia. Długość tego okresu zależna jest od rodzaju zawartej umowy, czasu na który została zawarta oraz okresu zatrudnienia u pracodawcy.

Umowa na okres próbny
do dwóch tygodni – 3 dni robocze,
powyżej dwóch tygodni – 1 tydzień,
trzy miesiące – 2 tygodnie

Umowa na czas określony i nieokreślony
poniżej sześciu miesięcy – 2 tygodnie,
powyżej 6 miesięcy – 1 miesiąc,
powyżej trzech lat – 3 miesiące.

Faktura na paliwo bez numeru rejestracyjnego

Bardzo często spotykam się z pytaniami odnośnie tego, co zrobić jeżeli sprzedawca zapomniał wprowadzić na fakturę za paliwo numeru rejestracyjnego danego pojazdu. Czy możemy wówczas odliczyć od takiej faktury VAT?

Cóż od pewnego czasu ustawodawca usunął nakaz umieszczania numeru rejestracyjnego na fakturach. Co prawda moglibyśmy tutaj zakończyć temat jednakże należy podkreślić, że do księgowego dociera ogromna ilość faktur za paliwo. Załóżmy że na żadnej z nich nie ma numeru rejestracyjnego. Podatek VAT odlicza się w wysokości 100% lub 50% w zależności od rodzaju samochodu. Jak zatem dowieść, którego samochodu dotyczy faktura, a więc ile VAT należy odliczyć?

Jeżeli sprzedawca nie umieścił na fakturze numeru rejestracyjnego wówczas może zrobić to sam przedsiębiorca na jej odwrocie. Jest to w poprawna forma kwalifikowania wydatku przez przedsiębiorcę i nie może tego kwestionować Urząd Skarbowy.

Inne rozwiązanie stanowi zwrócenie się do sprzedawcy w celu wystawienia noty korygującej, jednakże w przypadku stacji sieciowych bardzo często nie uda nam się tego wyegzekwować.

Zobacz także: Dowody księgowe

Nowe przepisy o zatrudnieniu kobiet

W niedawnym czasie w życie weszła nowelizacja kodeksu pracy, która wprowadziła zmiany w zasady dotyczące zatrudniania kobiet przy pracach, które uznaje się za uciążliwe dla ich zdrowia.
Zmiany te to bezpośredni efekt dyrektywy dotyczącej zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia, awansu zawodowego i warunków pracy.
Aktualnie tylko kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na zdrowie ich, dziecka bądź mogące zakłócić przebieg ciąży.
Zmiany przewidują sporządzenie wykazu prac szkodliwych przez Radę Ministrów mając na uwadze prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym z ręcznym transportem ciężarów.

Powstanie zatem wykaz prac wzbronionych wszystkim kobietom, który pracodawca będzie zmuszony wprowadzić w regulamin swojego przedsiębiorstwa.
Wprowadzone zmiany mają przyczynić się do zmniejszenia wykorzystywania kobiet w zakładach pracy.

Niższy wiek emerytalny

Już od 1 października 2017 będzie obowiązywał nowy, niższy wiek emerytalny. Dla kobiet wynosi on 60 lat, natomiast dla mężczyzn 65 lat. Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Od 3 lipca 2017 roku w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można skorzystać z pomocy doradców emerytalnych, którzy udzielają informacji dotyczących wyliczania kapitału początkowego oraz o jego wpływie na wysokość emerytury.

Kilka informacji dotyczących emerytury:

  • Emerytura jest świadczeniem pieniężnym służącym jako zabezpieczenie bytu na starsze lata dla osób, które osiągnęły odpowiedni wiek.
  • Wysokość emerytury zależy m.in. od opłaconych i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz statystycznego dalszego trwania życia.
  • Aby emerytura została przyznana osoba zainteresowana musi złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych . Wniosek powinien być złożony nie wcześniej niż 30 dni przed ukończeniem wymaganego roku emerytalnego.

Szkolenie pracownicze w dniu wolnym

Bardzo często pracodawcy decydują się wysłać pracowników na szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. Niestety zdarzają się sytuacje, w których kursy przeprowadzane są w dni wolne np.  soboty bądź niedziele.
Pracownik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń przełożonych, bez wątpienia także do tych, które dotyczą obowiązkowego szkolenia nawet jeżeli odbywa się ono w dniu wolnym.
W takiej sytuacji pracownikowi powinna jednak zostać udzielona rekompensata. Czas szkolenia uznawany jest za pracę w godzinach nadliczbowych. W związku z tym pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi całego dnia wolnego, nawet jeżeli szkolenie nie przekracza czasu dobowej pracy pracownika. Dzień wolny udzielany jest w okresie rozliczeniowym po ustaleniu jego terminu z pracownikiem. Udział w szkoleniu dodatkowo jest dniem płatnym.
Pracownik powinien zatem otrzymać dzień wolny, a jeżeli nie ma takiej możliwości odpowiednie wynagrodzenie z dodatkiem za nadgodziny.
Do rekompensaty ma również prawo kadra kierownicza.

Koszty zatrudnienia pracownika – umowa o pracę

Przedsiębiorca zatrudniający osobę na podstawie umowy o pracę część składek potrąca z wynagrodzenia pracownika, część z nich pokrywa jednak z własnej kieszeni.
Proporcje pomiędzy tymi świadczeniami prezentują się następująco:

Ubezpieczenie:
1. Emerytalne
-składki pokrywane przez pracodawcę: 9,76%
-składki pokrywane przez pracownika: 9,76%

2. Rentowe
-składki pokrywane przez pracodawcę: 6,50%
-składki pokrywane przez pracownika: 1,50%

3. Wypadkowe
-składki pokrywane przez pracodawcę: 1,80%
-składki pokrywane przez pracownika: 0%

4. Chorobowe
-składki pokrywane przez pracodawcę: 0%
-składki pokrywane przez pracownika: 2,45%

5. Zdrowotne
-składki pokrywane przez pracodawcę: 0%
-składki pokrywane przez pracownika: 9%

6. Fundusz Pracy
-składki pokrywane przez pracodawcę: 2,45%
-składki pokrywane przez pracownika: 0%

7. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
-składki pokrywane przez pracodawcę: 0,1%
-składki pokrywane przez pracownika: 0%.