Udzielamy informacji:

kontakt.uslugiksiegowe@gazeta.pl

Podaj adres e-mail w celu obserwowania tego bloga i otrzymywania powiadomień o dodaniu nowych wpisów.

Dołącz do 1 obserwującego.

Reklamy

Przed czym chroni tajemnica handlowa spółki?

Tajemnica handlowa to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Podstawowym celem tajemnicy handlowej jest ochrona takich informacji jak:
-koszt wytworzenia produktu;
– informacje o Klientach;
– dane na temat źródeł zaopatrzenia firmy;
– kontakty biznesowe;
– sposób pozyskiwania Klientów;

Jeżeli pracownicy szanują warunek tajemnicy handlowej w spółce to pozwala to zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań nieuczciwej konkurencji.

Reklamy

Zakaz handlu w niedziele – wpływ na rynek pracy

1.marca bieżącego roku w życie weszła ustawa, która ogranicza handel w niedziele. Zakłada ona iż w 2018 roku w miesiącu będą wyłącznie 2 niedziele handlowe, w 2019 roku 1, natomiast od 2020 roku handlować będzie można tylko w 7 niedziel rocznie.

Rząd zakłada iż nowe przepisy nie powinny negatywnie wpłynąć na rynek pracy, gdyż aktualna sytuacja jest bardzo dobra, a rynek przejęli pracownicy. W zakresie samego handlu brakuje ok. 150 tysięcy pracowników. To prawie 50 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym.

Kontrolę przestrzegania nowych przepisów prowadzić będzie Państwowa Inspekcja pracy. Inspektorzy uprawnieni są do przeprowadzenia kontroli o każdej porze dnia i nocy. Naruszenie przepisów podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 100 000 zł. Najnowsze przepisy wprowadziły nowy artykuł, który zakłada że za złośliwe lub uporczywe działania naruszające przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta można nałożyć karę grzywny, a nawet karę ograniczenia wolności.

Uproszczona księgowość – tylko dla wybranych!


ksiegowosc-uproszczonaKsięgowość uproszczona
jest formą najbardziej pożądaną przez przedsiębiorców. Umożliwia ona prowadzenie ewidencji, służących tylko do celów podatkowych, co znacznie zmniejsza zakres obowiązków przedsiębiorców i oczywiście koszty prowadzenia działalności. Jednak uproszczona księgowość jest opcją „dla wybranych”. Do prowadzenia księgowości w uproszczonej formie upoważnione są tylko niektóre spółki. Zalicza się do nich:

  • spółkę cywilną,
  • spółkę jawną,
  • spółkę partnerską.

Poza tymi formami prowadzenie uproszczonej księgowości jest możliwe przez jednoosobowe przedsiębiorstwa. Jednak tutaj pojawia się „ale”. Wszystkie wymienione powyżej jednostki mogą prowadzić uproszczoną księgowość, lecz tylko do czasu, gdy ich roczne przychody przekroczą limit prowadzenia ksiąg rachunkowych (równowartość 2 000 000 euro).

Uproszczoną księgowość można prowadzić w formie:

  • karty podatkowej,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • księgi przychodów i rozchodów.

Każda z form uproszczonej księgowości posiada zalety i  wady. Przed wyborem formy księgowości warto dokładnie zapoznać się z każdą z nich oraz wybrać optymalną do profilu prowadzonej działalności.

Relokacja pracownika

Najważniejsze informacje o księgowości – STRONA GŁÓWNA

****

Często, gdy firma się rozwija to następuje relokacja pracowników. Na czym to polega?

Relokacja pracowników to pewnego rodzaju przeniesienie lub oddelegowanie pracownika do pracy w innej miejscowości lub kraju. Obowiązkiem pracodawcy jest zawarcie z podwładnym porozumienia lub wręczenie mu wypowiedzenia zmieniającego. Istnieją jednak przypadki, w których relokacja pracownika może nastąpić bez wręczenia wypowiedzenia zmieniającego:
– wystąpienie uzasadnionych potrzeb pracodawcy
– przeniesienie nie będzie wpływało na dotychczasowe wynagrodzenie pracownika
– oddelegowanie pracownika nie wpłynie znacząco na pracę odpowiednią do posiadanych przez pracownika kwalifikacji;

Warto wspomnieć o tym, że pracownik ma możliwość przyjęcia zmiany pracy lub odrzucenia tej propozycji. W przypadku odrzucenia ma on obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenie. Jego niezłożenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem propozycji pracodawcy.

UWAGA!
Relokacja pracownika nie może dotyczyć osoby ciężarnej.

Relokacja pracownika jest często nagrodą dla pracownika i możliwością rozwoju zawodowego. W nowym miejscu zdobywa on nowe umiejętności oraz kwalifikacje.

Standing finansowy

Często zdarza się, że standing finansowy utożsamiany jest z kondycją finansową firmy. Jest to jednak błędne połączenie tych dwóch pojęć, ponieważ kondycja finansowa dostarcza bardziej szczegółowych informacji na temat przedsiębiorstwa.

Standing finansowy to opinia o sytuacji ekonomiczno-finansowej:
– osób prawnych
– jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
– osób fizycznych,
uwarunkowanych płynnością finansową, efektywnością działania, poziomem zadłużenia, zyskownością oraz rentownością.

Oceny standingu finansowego dokonują:
1. Instytucje finansowe;
2. Inwestorzy na rynku kapitałowym;
3. Partnerzy biznesowi;

 

Przeczytaj ile wyniosą składki ZUS w 2018 roku!

 

Techniki księgowe

Spośród technik ręcznych na prowadzenie księgowości, możemy wyróżnić trzy rodzaje.

Są to:
– Forma tabelaryczna, w której cechą charakterystyczną jest to, iż łączy w sobie dwa urządzenia księgowe takie, jak księgę główną oraz dziennik księgowy (tworząc księgę dziennik-główną).
– Forma rejestrowa, którą stosuje się do księgowanie operacji masowych, gdzie występuje wiele dowodów tego samego rodzaju. W tym przypadku podstawowym urządzeniem księgowym jest rejestr, który odzwierciedla całkowicie przebieg operacji w czasie, nawet gdy liczna rejestrów jest duża.
– Forma przebitkowa, która w głównej mierze opiera się na prowadzeniu kart kontowych. Stanowi ona duże udogodnienie, ponieważ zastępuje ona zwarte księgi, tworzące tzw. kartoteki. Ma ona znaczny wpływ na swobodny podział pracy, warunkujący możliwość zakładania wielu kont.

Księgowość firmy – komu zlecić?

W każdym przedsiębiorstwie księgowość może być prowadzona na trzy sposoby…

Pierwszy wariant to samodzielne prowadzenie księgowości, który stosowany jest przez biznesmenów, którzy zdecydowali się na księgowość uproszczoną, a jej regulacje prawne nie stanowią dla przedsiębiorcy żadnej trudności. Ważne jest to, aby przedsiębiorca potrafił uporać się samodzielnie z korzystaniem z programów księgowych, a także z różnorodnymi wnioskami oraz dokumentami, które mają wpływ na ewidencję operacji gospodarczych. Rozwiązanie to daje przedsiębiorcy możliwość oszczędności. Jednak minusem jest to, że przedsiębiorcy prowadzącemu samodzielnie księgowość swojej firmy przybywa obowiązków, co może skutkować małą efektywnością pracy, jak również pojawianiem się błędów księgowych. W związku z tym rozwiązanie to jest zalecane w stosunkowo małych jednostkach gospodarczych.

Drugim rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty biur księgowych, które obecnie funkcjonują na rynku. Bardzo często zdarza się, iż tego typu biura świadczą również usługi z zakresu optymalizacji podatkowej, co jest bardzo pomocne. Generalnie jeśli przedsiębiorca nigdy wcześniej nie miał styczności z prowadzeniem tego typu spraw, nie powinien rzucać się na głęboką wodę i podejmować się samodzielnego prowadzenia. Dlatego wówczas zaleca się nawiązanie współpracy z profesjonalnym biurem księgowym. Plusem tego rozwiązania jest również to, że przekazując księgowość w ręce takiego biura, to na nim ciąży całkowita odpowiedzialność za popełnione błędy. Nie da się ukryć tego, iż jest to rozwiązanie znacznie bardziej oszczędne niż zatrudnienie księgowego na etat. Wówczas nie musimy martwić się o koszty związane z wynajmowaniem lokalu, bądź zakupem materiałów do pracy księgowego.

Trzecim i zarazem ostatnim rozwiązaniem jest zatrudnienie księgowego na etat. Jednak jest to opcja, która bez wątpienia wiążę się z największym nakładem ze strony przedsiębiorcy. Istnieją jednak przypadki, kiedy rozwiązanie to jest obowiązkowe. Ma to miejsce głównie w przypadku prowadzenia firmy na szeroką skalę, ponieważ wówczas występuje mnóstwo dokumentów oraz zdarzeń gospodarczych, które należy na bieżąco księgować. W związku z tym bardzo przydatne jest, aby na terenie firmy znajdowała się osoba, która w każdej chwili może udzielić pomocy, bądź porady. Każdy medal ma dwie strony, co oznacza, że zatrudnienie księgowego ma zarówno zalety, jak i wady. Tak więc jako największą wadę tego rozwiązania uważa się bardzo wysokie koszty związane z wypłaceniem księgowemu wynagrodzenia, a także zapewnienie mu odpowiednich warunków do pracy (komputer z Internetem, drukarka, ksero, segregatory, aktualne oprogramowanie komputera, szkolenia, itp.).

Każda z powyżej przedstawionych metod na prowadzenie księgowości w firmie ma zarówno wady, jak i zalety. W związku z tym ostateczna decyzja dotycząca wyboru tego konkretnego rozwiązania powinna być bardzo solidnie przemyślana. Dodatkowo warto przeanalizować możliwości firmowego budżetu, który może zostać nadszarpnięty bardziej lub mniej.

Polityka rachunkowości w firmie

Prowadzenie dużego przedsiębiorstwa zobowiązuje do prowadzenia pełnej księgowości, ponieważ pozwala to sprawować rzetelną kontrolę na firmą. Właściciele firm obawiają się pełnej księgowości z powodu ogromnej dokumentacji oraz konieczności posiadania wiedzy z zakresu prawa, ale istnieje możliwość skorzystania z usług biura rachunkowego.

Prowadzenie księgowości w formie pełnej daje możliwość utworzenia w firmie własnej polityki rachunkowości. Przedsiębiorstwo dzięki niej może przyjmować termin trwania roku obrachunkowego, nie zawsze zgodny z czasem trwania roku kalendarzowego. Dodatkowo firma może ustalić swój plan kont.

Ustalenie własnej polityki rachunkowości obejmuje:
– określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów,
– metody jakimi wycenia się aktywa i pasywa oraz ustala wynik finansowy,
– sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie przyjętego planu kont, wykazu ksiąg pomocniczych i głównych, opisu systemu przetwarzania danych,
system ochrony danych i ich zbiorów.

To kierownik jednostki ma obowiązek ustalić politykę rachunkowości.

 

Przeczytaj również:

Koszty zatrudnienia pracownika

Nieterminowe opłacanie składek ZUS

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy posiadają wiele obowiązków związanych nie tylko z przedmiotem działalności. Przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za siebie oraz za zatrudnianych pracowników.

Terminy płatności składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
– do 5 dnia kolejnego miesiąca w przypadku jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
– do 10 dnia kolejnego miesiąca w przypadku osób fizycznych, które opłacają składki wyłącznie za siebie,
– do 15 dnia kolejnego miesiąca w przypadku pozostałych płatników.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie płaci składek do ZUS w terminie naliczane są mu odsetki karne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna naliczanie odsetek karnych od następnego dnia, po dniu, w którym upływa termin płatności.

Wysokość odsetek za zwłokę w płatnościach wynosi 8% w skali roku. W przypadku, gdy wysokość odsetek nie przekracza kwoty 6,60 przedsiębiorca nie musi ich opłacać.

Świąteczne upominki w firmie

Pracodawca bardzo często decyduje się na obdarowanie pracowników, klientów i kontrahentów zwłaszcza w okresie świątecznym. W zależności od charakteru tych prezentów inaczej będzie prezentował się ich obowiązek składkowy i podatkowy.

Przedsiębiorca może zdecydować się na przekazanie zarówno świadczeń pieniężnych jak i rzeczowych. Jeżeli posiada zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wówczas prezenty pracownicze finansowane są głównie z jego tytułu. Zazwyczaj za pieniądze, które z niego pochodzą przedsiębiorca kupuje paczki ze słodyczami, bony towarowe, artykuły spożywcze oraz karty przedpłacone. Rzeczy te powinny być kierowane przede wszystkim do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej bądź materialnej. W tym przypadku nie można kierować się zasadą “wszystkim po równo”. Znacznie wyższe świadczenie powinien otrzymać pracownik z wielodzietną rodziną z najniższym dochodem. Z tego względu niezwykle ważne jest każdorazowo rozpatrywanie sytuacji życiowej swoich pracowników.

prezenty_świąteczne_w _firmie