Udzielamy informacji:

obslugaksiegowafirm@gmail.com

Podaj adres e-mail w celu obserwowania tego bloga i otrzymywania powiadomień o dodaniu nowych wpisów.

Dołącz do 1 obserwującego.

Kilka słów o umowie faktoringowej

Pojęciem „faktor” i „faktorant” określamy strony umowy faktoringowej, która zawierana jest w celu nabycia wierzytelności przedsiębiorstwa w zamian za odpowiednią zapłatę.

Kształt umowy faktoringowej nie jest zapisany w przepisach prawa. Oznacza to, że strony mogą dowolnie kształtować jej treść oraz zapisy. Ważne jest jednak aby wszelkie zapisy były zgodne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

Współpraca faktoringowa stanowi formę zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa poprzez wykup jego wierzytelności.

Umowa zawierana jest pomiędzy dwoma podmiotami:
– faktorant – dostawca towarów lub usług
– faktor – nabywca wierzytelności

Dwa najważniejsze elementy umowy faktoringowej:
– cesja wierzytelności
– pożyczka

Poza faktorem i faktorantem, uczestnikiem umowy jest również dłużnik faktoringowy, czyli odbiorca towarów lub usług.

Faktura dla osoby fizycznej

Faktura VAT jest to rodzaj rachunku wystawiany przez podatnika podatku VAT, podlegający osobnym przepisom. Powinna ona być wystawiona przynajmniej w dwóch egzemplarzach, bez podziału na “kopię” i “oryginał”.

Niezbędne dane, które muszą zostać zamieszczone na fakturze dla osoby fizycznej określa artykuł 106e ustawy 1 – ustawy o VAT. Wśród nich wymienia się informacje takie jak numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług zidentyfikowany jest dla podatku lub podatku od wartości dodanej. Przepisy ustawy o VAT nie wymagają natomiast podawania numeru NIP-u, ponieważ nabywca w ogóle nie musi takiego posiadać, oraz numeru PESEL, pomimo iż ma go każdy.  

Kiedy należy wystawić fakturę dla osoby fizycznej, która nie prowadzi swojej działalności gospodarczej? Przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy nie później niż 15 dnia od jej zgłoszenia. W przypadku Klienta, żądanie musi zostać zgłoszone przed upływem 3 miesięcy od daty otrzymania towaru, wykonania usługi, czy otrzymania zapłaty.

E-księgowość

Przedsiębiorstwo bez dobrze prowadzonych ksiąg i ewidencji oraz rozliczeń z urzędem skarbowym może borykać się z poważnymi problemami natury podatkowej i prawnej. E-księgowość pozwala połączyć finanse z księgowością i daje możliwość zarządzania nimi z jednego miejsca. Usługa ta, to nie tylko zintegrowany system oprogramowania webowego, to także stałe wsparcie merytoryczne świadczone przez specjalistów w dziedzinach księgowości, podatków, prawa pracy czy ubezpieczeń. Niektóre biura rachunkowe proponują prowadzenie księgowości online, jako dodatek do firmowego konta. Jakie są więc jej atuty? Tego dowiesz się czytając dalszą część artykułu.

Prowadząc e – księgowość przedsiębiorca ma możliwość:

  • samodzielnego wprowadzania faktur wraz z dokumentami do systemu, bez konieczności wychodzenia z domu
  • dostępu do potrzebnych informacji
  • dodawania zdjęć paragonów i faktur
  • zarządzania finansami firmowymi

Zaletami księgowości przez Internet jest przede wszystkim szybkość i wygoda. Dodatkowa możliwość edycji, korekty i wykorzystania danych przy wystawianiu nowych dokumentów również przemawia do potencjalnych Klientów.

 

 

Czym charakteryzuje się umowa zlecenie?

Wiele firm decyduje się zaangażować do współpracy nowe osoby. Polskie prawo przewiduje różne formy zatrudnienia podstawowymi są umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło. Dwie ostatnie są umowami cywilnoprawnymi, wobec czego podlegają one Kodeksowi Cywilnemu. 

Odróżnienie umowy zlecenie od stosunku pracy sprawia niektórym ogromne trudności. Umowa zlecenie jest również umową starannego działania, w której głównie liczy się sam fakt wykonywania pracy, a niekoniecznie jej efekt – inaczej jest w umowie o dzieło. Przedsiębiorcy często jednak zapominają, że umowa zlecenie przewiduje dla zleceniobiorcy swego rodzaju autonomię. Nie jest on związany ze zleceniodawcą w taki sam sposób, jak pracodawca z pracownikiem. Jeśli zadaniem zatrudnionego jest wykonywanie pracy pod kierownictwem określonej osoby i w wyznaczonych warunkach, to umowa zlecenie może być uznana za umowę o pracę. 

Należy pamiętać, że zatrudnienie pracownika na niewłaściwą umowę wiąże się z rozmaitymi konsekwencjami. Najczęściej odnoszą się one do kwestii związanych z ZUS. Umowa zlecenie charakteryzuje się bowiem tym, że od pracy studentów do 26 roku życia nie są opłacane składki na ubezpieczenie. Wobec tego, jeśli organy kontrolne zakwestionują zawartą umowę i stwierdzą, że faktyczny stan rzeczy nosi znamiona stosunku pracy, możemy być zmuszeni do uregulowania zaległości.

Jak obliczyć składkę zdrowotną?

Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku dochodowego pod warunkiem, że została zapłacona – nie ma takiej możliwości w przypadku składki nieopłaconej. Co równie ważne, odliczeniu nie podlegają również składki opłacone za pracowników – przedsiębiorca bowiem nie finansuje ich, a pobiera z wynagrodzenia pracowników i przekazuje do ZUS-u. 

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku jest możliwe w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych zarówno na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym, jak i kartą podatkową. Odliczeń dokonuje się na bieżąco, poprzez obniżenie zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu lub kwartale, w którym składki zostały opłacone. 

Jeśli suma zapłaconych składek jest wyższa niż podatek za dany miesiąc lub kwartał, nieodliczoną część zaliczek można odliczyć w kolejnych miesiącach/kwartałach – nie później niż do momentu złożenia rocznego zeznania podatkowego. Co jednak bardzo ważne, nie ma możliwości, by opłacone w danym roku składki zostały odliczone w kolejnym roku – prawo to nie przechodzi na lata kolejne.

Obowiązki w jednoosobowej działalności gospodarczej

Często właściciele firm myślą o samodzielnym prowadzenia księgowości. Chcą w ten sposób zoptymalizować koszty wynikające z konieczności zatrudnienia pracowników biura rachunkowego. W praktyce jednak okazuje się, że współpraca z biurem rachunkowym okazuje się nieunikniona, ponieważ przedsiębiorcy chcą odciążyć się od obowiązków księgowych.

Jakie obowiązki księgowe związane są z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej?

Zakres obowiązków księgowych wynika z wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania:
– ryczałt ewidencjonowany zobowiązuje do księgowania przychodów firmy
– podatkowa księga przychodów i rozchodów obliguje do ewidencjonowania sprzedaży i wydatków przedsiębiorstwa

Osoby rozliczające swoją działalność na uproszczonych zasadach są również zobowiązane do prowadzenia m.in.:
– rejestrów VAT
– ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
– ewidencji wyposażenia
– ewidencji przebiegu pojazdu
Prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązuje również do terminowego wywiązywania się z obowiązków o charakterze podatkowym.

Działalność gospodarcza

Prawo przedsiębiorcze wskazuje nam cztery cechy działalności gospodarczej. Musi być ona zorganizowana, zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu, wykonywana w sposób ciągły.

Działalność zorganizowana – oznacza ona, że przedsiębiorca działa w ramach prawnych stosowanych dla tego działalności oraz, że jego działania są celowe i zamierzone do organizacji tej działalności.

Działalność zarobkowa – mówimy o niej w sytuacji, gdy jest ona nastawiona na zysk. Nie oznacza to jednak, że musi przynosić zysk, ale jej celem ma być osiągnięcie dochodu.

Wykonywana we własnym imieniu – działalność, w której przedsiębiorca nabywa prawa i zaciąga zobowiązania we własnym imieniu i na własną rzecz.

Wykonywana w sposób ciągły – nie musimy wykonywać działalności w sposób nieprzerwany, ale nasze działania muszą być powtarzalne. Ma to bardzo duże znaczenie, szczególnie w kontekście nabywania i zbywania nieruchomości.

Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy osoba fizyczna w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej, a jej przychód nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, może (ale nie musi) złożyć wniosek o wpis do CEIDG.

Strona główna

ZUS od przychodów

Naczelnym zadaniem systemu opłacania składek od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości uzależnionej od osiągniętych przychodów jest ułatwieniem prowadzenia działalności tym przedsiębiorcom, którzy nie są rynkowymi gigantami i nie celują w ogromne zarobki. Niewielkie biznesy również potrafią być dochodowe, jednak czasami może pojawić się obawa o to, czy wysokie składki nie wpłyną negatywnie na możliwości finansowe firmy. Rozwiązanie procentowe może być sporym wsparciem dla właścicieli przedsiębiorstw, dlatego wiele osób bardzo cieszy się z jego wdrożenia.

Regulacje prawne nakładają jednak na właścicieli firm szereg ograniczeń, jeśli chodzi o przywilej korzystania z procentowego naliczania składek ZUS:

  • należy zmieścić się w ustalonym odgórnie limicie zarobków,
  • należy wnosić wkłady w odpowiednim terminie,
  • dodatkowe przepisy niekiedy całkowicie uniemożliwiają ten sposób rozliczenia się z ZUS.

Należy zatem zapoznać się dokładnie z prawem w tym zakresie, aby dowiedzieć się, czy na pewno znajdujemy się w grupie osób uprawnionych do tego rozliczenia.

W jaki sposób obniżyć podatek w firmie?

Każdy przedsiębiorca prowadzący swoją działalność w Polsce, jest zobowiązany do odprowadzania podatków na rzecz państwa. Składki na ubezpieczenia mogą zaskoczyć dużą kwotą, aczkolwiek istnieją sposoby na to, aby owe zobowiązania obniżyć.

Poniżej prezentujemy Państwu kilka sposobów na to, co zrobić, aby płacić niższe podatki. Oto one:

1. Skorzystanie z kwoty wolnej od podatku
By móc zachować odliczenie, przedsiębiorca jest zobowiązany do maksymalnego wykorzystania kosztów uzyskania przychodów. Wszystko po to, aby zamiast podstawowych kosztów, stosować podwyższone (dojazdy do pracy, koszty związane z ponoszeniem innych wydatków itp.).

2. Rozsądne nabycie wyposażenia dla firmy
Zwiększenie kosztów związanych z nabyciem przez firmę składników wyposażenia, których wartość nie przekroczy 10 000 zł spowoduje, iż będzie można je zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów.

3. Korzystanie z ulg
Dobrym przykładem jest ulga na Internet, dzięki której można odliczyć koszty dostępu do sieci internetowej, co w ciągu roku daje nam kwotę pozwalającą zaoszczędzić nawet przez 2 lata.

4. Przeprowadzanie remontów
Wszelkiego rodzaju pomalowanie, bądź przeprowadzenie remontów w pomieszczeniach służbowych, stanowi inwestycję, która na końcu roku może zostać odliczona.

5. Opłacanie składek przed wyznaczonym terminem
W sytuacji, kiedy przedsiębiorca dokonuje spłaty zobowiązań przed odgórnie ustalonym terminem, odliczane zostają składki, które są dodawane niezależnie od okresu.

6 Kwestia darowizny
Wszelkie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, kultu religijnego, charytatywno-opiekuńczego kościoła, bądź na cele krwiodawstwa – mogą zostać w całości odliczone od dochodu.

Zmiana w umowie spółki z o.o. – jak przeprowadzić?

Funkcjonowanie spółki przynajmniej raz, w całym okresie działalności doprowadza do sytuacji, w wyniku której pierwotnie zawarta umowa powinna ulec zmianie. Sytuacja z reguły pojawia się w przypadku zmiany wspólników, siedziby firmy lub podczas określania nowych zasad, w oparciu o które funkcjonuje przedsiębiorstwo.
Nowo sporządzony i uchwalony dokument podejmowany jest podczas zgromadzenia wspólników. W takim przypadku konieczne jest także przestrzeganie określonych wymogów, a więc np. zawiadomieniu o zebraniu co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.
Kolejnym krokiem jest utworzenie celu spotkania czyli odpowiedniej uchwały. Zmiany w umowie spółki np. z ograniczoną odpowiedzialnością wybierane są większością ⅔ głosów. Istnieją także okoliczności, kiedy głosowanie zostanie przesądzone ¾ głosów. Sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy zmian dotyczy istotnych modyfikacji. Sporządzony protokół musi obligatoryjnie mieć także formę aktu notarialnego, a więc zostać uchwalony w obecności notariusza.